Huomisen laadukkaat ja toimivat kuntoutuspalvelut

Myönteisen kehityksen aikaansaaminen palvelujärjestelmässämme on mahdollista. Käynnissä olevat uudistukset antavat mahdollisuuden sovittaa palvelujärjestelmämme 2000-luvun avoimeen, kansainväliseen toimintaympäristöön ja aiempaa niukempien resurssien aikakauteen – mallimme keskeistä arvopohjaa hukkaamatta.

Onnistumme viemällä palvelujärjestelmäämme hallitusti ja määrätietoisesti kohti uudenlaisen yhteisvastuun aikakautta.

Tarvitsemme yhteisvastuuta uudenlaisista lähtökohdista. Yhteisvastuuta on toteutettava yksilön osallistamisen ja omien valintojen kautta, ei niinkään ylhäältä alas annettujen velvoitteiden ja normien kautta. Palvelujärjestelmän tuloksekas kehittäminen ja ohjaus eivät toteudu ohjeistuksia lisäämällä, normeja tiukentamalla tai resursoimalla valvontaan.

Keskeistä on yksilön voimaannuttaminen. Mahdollisuus ja vapaus valita sekä osallistua tuovat palvelujärjestelmäämme kaivatun kannusteen jatkuvalle kehittymiselle. Yksilöt hakeutuvat niiden palveluntuottajien piiriin, joiden he tietävät tuottavan vaikuttavia ja laadukkaita palveluja asiakaslähtöisesti.

Yksilöiden voimaannuttaminen ja valinnanvapauden mahdollistaminen vaativat useita merkittäviä uudistuksia:

 • Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen pitämistä erillään
 • Rationaalista monituottajuutta
 • Kaikille tasapuolisia toiminnan edellytyksiä oikeuksineen ja velvollisuuksineen
 • Ajantasaista tiedontuotantoa ja -tarjontaa kustannusten, laadun ja saatavuuden osalta
 • Valinnanvapautta kaikkiin järjestelmän piirissä oleviin palveluntuottajiin
 • Raha seuraa asiakasta -periaatteen vahvistamista
 • Palvelujen saatavuuden ja kohdentumisen varmistamista

Uudenlainen yhteisvastuu perustuu läpinäkyvyydelle, tiedolle ja tietoisuudelle, rakenteita ja tuotantoa kehittäville kannusteille, asiakkaan valinnanvapaudelle, tasapuolisille toimintaolosuhteille, olemassa olevan osaamisen ja resurssien täysimääräiselle hyödyntämiselle sekä yhteistyölle. Nämä tekijät luovat edellytykset palvelujärjestelmän ohjaukselle ja kehittämiselle. Ja kun meillä on edellytykset niihin, syntyy meille samalla keinot yhtenäistää järjestelmän arvopohjaa, tavoitteita ja käytäntöjä.

Kuntoutus avaintekijäksi varmistamaan palvelujärjestelmän myönteinen kehitys

Käynnissä olevan uudistamistyön yhteydessä kuntoutuksen rooli palvelujärjestelmässä pitää arvioida huolellisesti. On perusteltua nostaa kuntoutus sivuraiteelta vahvasti osaksi tuloksekasta palvelujärjestelmää. Kuntoutuksen palveluvalikoimasta löytyy keinoja useiden keskeisten yhteiskunnallisten pyrkimysten ja haasteiden ratkaisemiseksi:

 • Ikäsidonnaisten kustannusten kasvun hillintä
 • Työikäisten työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen
 • Eri väestöryhmien osallistumisen tukeminen

Kuntoutuslaitokset muodostavat koko maan kattavan erityisosaamisen verkoston. Verkoston osaamista ja infrastruktuuria on inhimillisesti ja kansantaloudellisesti arvioiden mielekästä hyödyntää. Kuntoutuksen täysimääräinen hyödyntäminen vaatii seuraavia asioita:

 • Kuntoutuspalvelujen asemointia ja roolittamista kiinteämmäksi osaksi palvelujärjestelmää
 • Kuntoutusta tarvitsevien aseman varmistamista
 • Kohdennettujen ja tarpeenmukaisten palvelujen tuottamista
 • Kuntoutuksen oikea-aikaisuuden takaamista
 • Olemassa olevan osaamisen ja resurssien täysimääräistä hyödyntämistä
 • Kuntoutuksen rahoituksen turvaamista
 • Aktiivista yhteistyötä

Kuntoutuksen toimialayhdistys on valinnut kolme aihekokonaisuutta, joihin panostamalla on mahdollista käynnistää myönteisen kehityksen kierre tulevan hallituskauden aikana.

Kuntoutustakuu

Tarvitsemme takuun ja määräajat kuntoutusprosessin käynnistämiselle. Kansalaisille tulee varmistaa kohdennetut, yksilön tarpeet ja lähtökohdat huomioivat kuntoutuspalvelut. Näin voimme vähentää voimavarojen tarvetta muun muassa sairaanhoidossa ja laitoshoidossa eli säästää kustannuksia.

Ikääntyneiden kuntoutus

Ilman erityistä huomiota ja panostusta ikääntyneiden kuntoutukseen meidän on vaikea saavuttaa kansallisia politiikkatavoitteita, kuten laitoshoidon purkua ja kotona selviämistä. Tämä vaatii julkisen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien nykyistä tiiviimpää yhteistyötä.

Kuntoutuksen rahoitus

Tuloksellinen palvelutuotannon suunnittelu ja ohjaus edellyttävät riittävää kustannusten ja tuotettujen palvelujen vaikuttavuuden tuntemusta. On tärkeää pitää palvelujen järjestäjät ja tuottajat erillään ja vahvistaa tätä kehitystä siellä, missä sille on tarvetta. Tarvitsemme rahoitusmallin, joka vahvistaa asiakasta ja hänen valinnanvapauttaan.