Kuntoutuksen toimialayhdistys

– asiantuntemusta vaikuttavan, moniammatillisen kuntoutuksen pitkäjänteiseen kehitystyöhön.

Tietoa yhdistyksestä

Kuntoutuksen toimialayhdistys on yksityisten kuntoutuspalvelujen tuottajien yhteistoiminta- ja edunvalvontaorganisaatio.

Sillä on kaksi päätehtävää: vaikuttaa kuntoutuksen toimialan toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kuntoutuksen määrälliseksi ja laadulliseksi kehittämiseksi sekä toimia jäsentensä yhteistoiminnan edistäjänä, edunvalvojana ja edustajana.

Vuonna 2011 perustettuun yhdistykseen kuuluu 14 yksityistä kuntoutuspalvelujen tuottajaa, jotka toimivat niin osakeyhtiö-, yhdistys- kuin säätiömuodossakin ja:

 • työllistävät noin 1500 henkilöä
 • palvelevat vuosittain yli 40 000 kuntoutusasiakasta
 • vuodessa kuntoutusvuorokausia kertyy yli 400 000

Yksittäiset kuntoutuspalvelujen tuottajat sekä koko suomalainen kuntoutusjärjestelmä kaipaavat aktiivista ja tavoitteellista kehittämisotetta. Yhdistyksen näkemyksen mukaan kuntoutuksen perustehtävän toteutuminen sekä koko toimialan myönteinen kehittyminen voidaan turvata vain alan omalla asiantuntemuksella ja määrätietoisella yhteistyöllä. Tässä tarkoituksessa yhdistys haluaa koota yhteen kuntoutuksen toimialan keskeiset toteuttajat ja kehittäjät.

Huolimatta lisääntyvistä ja luonteeltaan muuttuvista kuntoutustarpeista yhdistyksen jäsenet näkevät alan kehittämisen jääneen yhteiskunnallisessa keskustelussa ja myös päätöksenteossa katveeseen. Kuntoutus toimialana ja omana erityisosaamisalueenaan, mutta myös osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, tarvitsee tuoretta ja asiantuntevaa keskustelua sekä aloitteellisuutta ja laaja-alaista näkemyksellisyyttä. Tähän haasteeseen yhdistyksen jäsenet haluavat vastata.

 

Myönteisiä ratkaisuja hallituskaudelle 2015–2019

Myönteisen kehityksen aikaansaaminen palvelujärjestelmässämme on mahdollista. Kuntoutuksen palveluvalikoimasta löytyy keinoja useiden keskeisten yhteiskunnallisten pyrkimysten ja haasteiden ratkaisemiseksi. Kuntoutuksen toimialayhdistys on valinnut kolme aihekokonaisuutta, joihin panostamalla on mahdollista käynnistää myönteisen kehityksen kierre tulevan hallituskauden aikana.

Laadukkaat ja toimivat kuntoutuspalvelut varmistetaan:

Edistämällä kuntoutujan asemaa

Edistetään kuntoutujan asemaa kuntoutustakuulainsäädännöllä ja huomioidaan kuntoutuksen erityispiirteet rahoitusratkaisuissa.

Varmistetaan kuntoutustakuulla kuntoutusta tarvitsevien pääsy lainsäädännön ja järjestelmän kriteerit täyttävään kuntoutukseen. Taataan määräajat kuntoutusprosessin käynnistämiselle ja huolehditaan prosessin jatkumisesta silloin, kun rajapintoja ylitetään.

Taataan kuntoutujien asema huomioimalla kuntoutuksen erityispiirteet rahoitusjärjestelmän uudistuksessa sekä turvaamalla toimivat rahoituskanavat ja monipuolinen palvelutuotanto.

Hyödyntämällä monipuolisesti laadukkaita kuntoutuspalveluja

Osaamisen ja kapasiteetin hyödyntäminen yli sektorirajojen on kuntoutujan, palvelujen laadun ja kustannusten näkökulmasta järkevää.

Parannetaan moniammatillisen kuntoutuksen integraatiota muuhun palvelujärjestelmään siten, että kuntoutusasiakkaille muodostuu tarpeenmukaisia ja laadukkaita hoito- ja palveluketjuja.

Varmistetaan kuntoutustoimialan kehittyminen vahvistamalla monipuolisen palvelutuotannon edellytyksiä ja edistämällä julkisen palveluntuottajan tarkoituksenmukaisia alihankintoja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Turvaamalla palvelujärjestelmän kantokyky

Vain yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä pystytään varmistamaan palvelujärjestelmän kantokyky.

Taataan ikääntyneille tarpeenmukaiset kuntoutuksen avopalvelut ja moniammatilliset, toimintakykyä edistävät kuntoutuksen intensiivijaksot. Tuetaan omaishoitajien jaksamista ja toimintakykyä kuntoutuksen keinoin.

Lisätietoja: Jarno Talvitie, elinkeinopoliittinen asiantuntija,
puh. 050 569 5755, jarno.talvitie(a)hyvinvointiala.fi

Lue lisää »

Visio

Kuntoutuksen toimialayhdistys on tunnustettu ja vaikuttava asiantuntijayhteisö, joka yhdistää ja edustaa moniammatillisesti, asiakaskeskeisesti ja markkinaehtoisesti sekä avoimen ja tasavertaisen yhteistyön mukaisesti toimivia yksityisiä kuntoutuspalvelujen tuottajia.

Missio

 • Kuntoutuksen toimialan edellytysten ja kehittämismahdollisuuksien turvaaminen
 • Kuntoutuksen integrointi kiinteäksi osaksi sosiaali-, terveys- ja muita hyvinvointipalveluja
 • Toteuttamalla ja kehittämällä moniammatillisesti ja asiakaskeskeisesti työskentelevien yksityisten palveluntuottajien keskinäistä ja julkisen palvelujärjestelmän kanssa harjoitettavaa yhteistyötä

Kannanotot ja tiedotteet

 • Lausunto: malliasiakirjat (2018)
  Lue lisää »
 • Lausunto: Valinnanvapauslakiluonnoksesta (2017)
  Lue lisää »
 • Tiedote: Kuntoutuksen uudistamiskomitealta tasapainoinen ja perusteltu esitys (2017)
  Lue lisää »
 • Tiedote: Suppeasti valinnanvapautta kuntoutuspalveluihin (2017)
  Lue lisää »
 • Tiedote: Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen vahva sidos säilyy (2017)
  Lue lisää »
 • Asiantuntijalausunto: Keskitytään pääjärjestelmän uudistamiseen ja tavoitteiden mukaisen toiminnan aikaansaamiseen (2017)
  Lue lisää »
 • Lausunto: Uudistamiskomitean kuulemistilaisuus Säätytalolla (2017)
  Lue lisää »
 • Lausunto: Valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (2017)
  Lue lisää »
Aiemmat kannanotot ja tiedotteet
 • KTAY:n tiedote hallituksen linjauksista valinnanvapaudesta (2016)
  Lue lisää »
 • Lausunto: Sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (2016)
  Lue lisää »
 • Lausunto: Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (2016)
  Lue lisää »
 • Kannanotto: Valinnanvapauksesta sote- ja maakuntauudistuksen kuulemistilaisuudessa (2016)
  Lue lisää »
 • Tiedote: Keskeneräinen ihminen on iso kansantaloudellinen ja inhimillinen kysymys (2016)
  Lue lisää »
 • Tiedote: Valinnanvapautta voidaan ja kannattaa hyödyntää kuntoutuspalveluissa laajasti (2016)
  Lue lisää »
 • Lausunto: KTAY:n lausunto Stv:lle hallituksen esityksestä eduskunnalle sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (2015)
  Lue lisää »
 • Lausunto: KTAY:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (2015)
  Lue lisää »
 • Lausunto: KTAY:n lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä (2015)
  Lue lisää »
 • Kannanotto: AURA-kuntoutuksen lakkauttamisesitys (2015)
  Lue lisää »
 • Tiedote: Onnistunut sote-integraatio huomio kokonaisuuden (2015)
  Lue lisää »
 • Tiedote: Rimaa hipoen ei riitä (2015)
  Lue lisää »
 • Lausunto: KTAY:n lausunto StV:lle hallituksen esityksestä järjestämislaiksi (2015)
  Lue lisää »
 • Lausunto: KTAY:n lausunto StV:lle Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta (2015)
  Lue lisää »
 • Lausunto: KTAY:n lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta (2014)
  Lue lisää »
 • Lausunto: KTAY:n lausunto Kelan järjestämästä lääkinnällisestä kuntoutuksesta (2014)
  Lue lisää »
 • Lausunto: KTAY:n lausunto sairausvakuutuslain ja Kelan kuntoutuslain muuttamisesta (2014)
  Lue lisää »
 • Lausunto: KTAY:n lausunto sosiaalihuoltolakiluonnoksesta (2014)
  Lue lisää »
 • Tiedote: KTAY: Kuntoutus on välttämätön osa ikäihmisten kotona asumisen tukemista (2014)
  Lue lisää »
 • Lausunto: KTAY:n lausunto sote-uudistuksen kuulemistilaisuudessa järjestöille (2014)
  Lue lisää »
 • Tiedote: Sote-linjaus herättää yksityisissä kuntoutuspalvelujen tuottajissa toiveikkuutta (2014)
  Lue lisää »
 • Tiedote: Kuntoutus avaintekijäksi varmistamaan palvelujärjestelmän myönteinen kehitys (2014):
  Lue lisää »
 • Tiedote: Kuntoutus maksaa itsensä takaisin (2013)
  Lue lisää »
 • Tiedote: Kuntoutuspalveluissa yhdistyvät tehokkuus ja valinnanvapaus (2013)
  Lue lisää »
 • Kannanotto, hallituksen puolivälitarkastelu (2013)
  Lue lisää »
 • Lausunto luonnoksesta hallituksen lakiesitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta (2012)
  Lue lisää »
 

Yhteystiedot

Jarno Talvitie
Elinkeinopoliittinen asiantuntija

sähköposti jarno.talvitie(a)hyvinvointiala.fi
puh. 050 569 5755

Yhdistyksen jäsenet

Härmän Kuntoutus Oy
Invalidiliiton Kuntoutus Oy
Invalidiliitto ry
Karjalohjan Päiväkumpu Oy
Kiipulasäätiö
KK-Verve Oy
Koy Laitilan Terveyskoti
Kruunupuisto Oy
Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka
Kuntoutuskeskus Ruissalo
Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää
Kyyhkylä-säätiö
Neuroliitto ry
Oulunkylän kuntoutussairaala
Petrea Säätiö

Hallituksen jäsenet

Raimo Kalliokoski, pj Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää
Jan-Erik Hagfors Härmän Kuntoutus Oy
Juhani Ruutiainen Neuroliitto ry
Eero Kuisma Koy Laitilan Terveyskoti
Kristiina Silver Invalidiliiton Kuntoutus Oy
Sari Kuosmanen Kuntoutuskeskus Ruissalo

Liity jäseneksi

Jäsenhakemuksen hyväksyminen edellyttää Kuntoutuksen toimialayhdistyksen hallituksen päätöstä ja jäsenmaksun maksamista.

Jäsenmaksun määräytymisperusteet vuonna 2018:

 • Kuntoutustoiminnan liikevaihto yli 3 milj. euroa, niin jäsenmaksu on 4000 euroa vuodessa
 • Kuntoutustoiminnan liikevaihto alle 3 milj. euroa, niin jäsenmaksu on 2000 euroa vuodessa

Haemme jäsenyyttä Kuntoutuksen toimialayhdistyksessä täyttämällä ja lähettämällä oikealla olevan hakemuslomakkeen.

Olemme tutustuneet yhdistyksen sääntöihin. Sitoudumme noudattamaan sääntöjä sekä täyttämään sääntöihin ja niiden mukaisesti tehtyihin päätöksiin ja sopimuksiin perustuvat velvollisuudet.

Jäsenoikeudet

Jäseneksi liityttyämme saamme kaikki sääntöjen mukaiset oikeudet osallistua yhdistyksen toimintaan.

Yhdistykselle annettavat tiedot

Annamme jäsenhakemuksen yhteydessä sekä vuosittain erikseen tiedot edellisen kalenterivuoden kuntoutustoiminnan liikevaihdosta, palveluksessamme olevasta henkilöstöstä, kuntoutusvuorokausista sekä kuntoutusasiakkaiden määrästä.

Yhdistykselle tulevat maksut

Sitoudumme maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen kalenterivuosittain vahvistaman jäsenmaksun.

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

* = Pakollinen tieto

Yhteystiedot

Kuntoutuksen toimialayhdistys ry

 • Hallituksen puheenjohtaja
  Raimo Kalliokoski
  050 553 9111

 • Elinkeinopoliittinen asiantuntija
  Jarno Talvitie
  050 569 5755
  jarno.talvitie(a)hyvinvointiala.fi